Frivolité
10d. Uit: Groot Handwerkboek uit Grootmoeders Jeugd (ingekort)
 
"De dikwijls gehoorde klagt dat kanten en vooral de tegenwoordig zeer in zwang zijnde frivolitéwerken zoo moeijelijk te wasschen zijn, bewijst maar al te duidelijk hoe weinig de ouderwetsche, doelmatige wijze om kant en kantgelijke weefsels of werken over eene flesch gespannen te reinigen, bekend en in gebruik is.
Al naar gelang men veel of weinig te wasschen heeft, neemt met eene medicijn-, eene bier- of eene wijnflesch en bekleed deze zeer glad en sterk met flanel, dat men om de flesch wikkelt, zoowel onder den bodem als op den gesloten hals aan de stofranden digt inhaalt en om den hals vastbind, zoodat de stof overal sterk aangetrokken de flesch omgeeft. Om de aldus beklede flesch worden dan omzigtig, opdat ze zeer glad liggen en geen picot zich ombuige, de kanten kragen, of de breedere of smallere kanten, enz. gewikkeld en dan door eene er over te spannen lap fijn linnen of sterk neteldoek, in hare ligging derwijze bevestigd, dat ze volstrekt niet verschuiven kunnen.
Wanneer de kant op boven beschrevene wijze om de flesch bevestigd is, wordt laatstgenoemde in een vet zeepsop met de vlakke hand goed afgewreven, of wel men zeept de geheele flesch in en laat haar in een pan water eenige uren in eene oven of op een zacht vuur trekken, terwijl dan gedurig het water er afgegooid en weer schoon er op gedaan wordt. In het laatste spoelwater kan men een weinig blaauwsel en wat stijfsel mengen, doch dit mag slechts zeer weinig zijn. Eindelijk laat men de flesch, het best in de zon, geheel droog worden en men neemt dan, na het lostornen van het linnenovertrek, de kant er geheel glad en als nieuw af".
Maak simpel je website Eigen site maken